Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Antikristus

Antikristukseksi on his­to­ri­an ku­lu­es­sa aja­tel­tu muun muas­sa Roo­man kei­sa­ri­val­taa, Is­la­min pe­rus­ta­jaa pro­feet­ta Mu­ham­me­dia, pro­tes­tant­ti­en kes­kuu­des­sa paa­via, se­kä Adolf Hit­le­riä.

Monet kristikunnan ns. us­ko­vai­set kui­ten­kin EDEL­LEEN odot­ta­vat an­ti­kris­tus­ta. An­ti­kris­tuk­ses­ta muun muas­sa odo­te­taan us­kon­non­va­paut­ta ra­joit­ta­vaa po­liit­ti­ses­ti voi­ma­kas­ta joh­ta­jaa Eu­roo­pan Unio­niin.

Tarvitseeko meidän kui­ten­kaan, an­ti­kris­tuk­sen löy­tääk­sem­me, tä­hyil­lä EU:n suun­taan tai kau­ak­si tu­le­vai­suu­teen. Eh­kä­pä an­ti­kris­tus löy­tyy lä­hem­pää kuin olem­me aja­tel­leet­kaan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lukiessamme 1. Johanneksen kir­jeen toi­sen lu­vun ja­keet 18 ja 19 huo­maam­me, et­tä siel­lä pu­hu­taan an­ti­kris­tuk­sen tu­le­mi­sen yh­tey­des­sä, yh­den si­jaan USEIS­TA an­ti­kris­tuk­sis­ta ja hei­tä oli il­mes­ty­nyt JO TUOL­LOIN, eli noin 2000 vuot­ta sit­ten.

He olivat toki OL­LEET Kris­tuk­sen seu­raa­jia, mut­ta EI­VÄT PY­SY­NEET sel­lai­si­na. He omak­sui­vat pal­von­ta­ta­voik­seen Ju­ma­lan tah­don vas­tai­sia, epä­raa­ma­tul­li­sia pa­ka­nal­li­sia ta­po­ja ja us­ko­muk­sia – VAS­TOIN Jee­suk­sen ope­tus­ta.

Kysymyksessä eivät siis ol­leet mit­kään Kris­tuk­sen eh­dot­to­mas­ti kiel­tä­vät ate­is­tit, vaan hen­ki­löt jot­ka OLI­VAT SEU­RAA­VI­NAAN Kris­tuk­sen an­ta­mia toi­min­ta­mal­le­ja, mut­ta pa­ka­nal­li­sil­la us­ko­muk­sil­laan ja ta­voil­laan he te­ki­vät ”kris­til­li­syy­des­tään” EPÄ-kris­til­li­sen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eurooppalaisissa kielissä hy­vin ylei­ses­ti, AN­TI -etu­lii­te jon­kin sa­nan edes­sä, kään­tää sa­nan mer­ki­tyk­sen tuo­ta sa­naa VAS­TUS­TA­VAK­SI ta­hok­si.

Esimerkiksi englannin kie­les­sä sa­na ”air­craft” tar­koit­taa il­ma-alus­ta, mut­ta ”an­ti-air­craft” tar­koit­taa il­ma­tor­jun­taa – il­ma­tor­jun­ta­han vas­tus­taa il­ma-alus­ten, esi­mer­kik­si so­ti­las­len­to­ko­nei­den toi­min­taa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Antikristillisyys tarkoittaa siis Kris­tus-VAS­TAI­SUUT­TA, eli sel­lais­ten op­pi­en omak­su­mis­ta ja le­vit­tä­mis­tä jot­ka ovat ris­ti­rii­das­sa Kris­tuk­sen nä­ke­mys­ten ja ope­tus­ten suh­teen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Antikristillisyyttä eli Kris­tus-vas­tai­suut­ta il­me­nee to­ki ny­ky­ään­kin ei­kä vain tuol­loin Jo­han­nek­sen päi­vi­nä.

Tunnistetaanpa yksi tämän päivän an­ti­kris­tuk­sis­ta, pe­rus­ta­en ha­vain­to it­sen­sä Jee­suk­sen rek­ry­toi­man apos­to­li Paa­va­lin sa­noi­hin Ko­rin­tin seu­ra­kun­nal­le.

Paa­va­li epäi­le­mät­tä oli ai­to kris­tit­ty, jo­ten voim­me luot­taa hä­nen sa­noi­hin­sa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Paavali puhutteli (1.Kor. 6:9-11) si­kä­läi­siä, et­tei­vät­kö he to­si­aan tie­dä, ET­TEI­VÄT si­veet­tö­myy­den har­joit­ta­jat, muun muas­sa mie­het jot­ka ma­kaa­vat mies­ten kans­sa, mie­hi­myk­set eli mies­ho­mo­sek­su­aa­lit, PE­RI JU­MA­LAN VAL­TA­KUN­TAA.

Vaikka jotkut Korin­tin seu­ra­kun­taan sit­tem­min liit­ty­neet, oli­vat ai­em­min saat­ta­neet ol­la ho­mo­sek­su­aa­le­ja, hei­dän OLI TÄY­TY­NYT LUO­PUA tuos­ta ta­vas­ta, EN­NEN kuin hei­dät voi­tiin ju­lis­taa van­hurs­kaik­si.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Silti eräs Suomen ev.lut. kir­kon joh­to­hen­kilö taan­noin te­le­vi­sio­haas­tat­te­lus­sa ker­toi ole­van­sa val­mis vih­ki­mään ho­mo­sek­sua­lis­tin pa­pik­si.

Häneen sopivat hy­vin sa­nat joi­ta Paa­va­li käyt­ti opas­ta­es­saan Tii­tus­ta, an­net­tu­aan täl­le teh­tä­vän ni­mit­tää Kree­tan saa­rel­la ole­viin kris­til­li­siin seu­ra­kun­tiin van­him­pia eli vas­tuu­hen­ki­löi­tä (Tiit. 1. lu­ku).

Paavali varoitti kel­puut­ta­mas­ta teh­tä­vään sel­lai­sia us­kot­to­mia, joi­den se­kä mie­li et­tä oma­tun­to on niin saas­tai­nen, et­tä ”he VÄIT­TÄ­VÄT TUN­TE­VAN­SA JU­MA­LAN, mut­ta TE­OIL­LAAN HE HÄ­NET KIEL­TÄ­VÄT - - - HE OVAT in­hot­ta­via ja tot­te­le­mat­to­mia ja KAIK­KIIN HY­VIIN TE­KOI­HIN KEL­VOT­TO­MIA” (KR 1938, Tiit. 1: 15-16).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toisin sanoen, nuo hen­ki­löt kyl­lä pu­hu­vat Ju­ma­las­ta ja hä­nen po­jas­taan Jee­suk­ses­ta, mut­ta vä­rit­tä­vät nä­ke­myk­si­ään Ju­ma­lan tah­don vas­tai­sil­la aja­tuk­sil­la.

Se jos mikä on an­ti­kris­til­li­syyt­tä eli Kris­tus-vas­tai­suut­ta ja sel­lais­ta har­joit­ta­va hen­ki­lö on tie­ten­kin an­ti­kris­tus – yk­si heis­tä.

Näin ollen an­ti­kris­tuk­sia on eh­ti­nyt il­maan­tua jo mel­ko pal­jon.

Ihan jonkin verran siis ol­laan ajas­ta jäl­jes­sä, jos aja­tel­laan an­ti­kris­tuk­sen il­mes­ty­vän vas­ta tu­le­vai­suu­des­sa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jeesus totesi ope­tus­lap­sil­leen oman ai­kan­sa us­kon­nol­li­sis­ta joh­ta­jis­ta, et­tä ”äl­kää vä­lit­tä­kö heis­tä, HE OVAT SO­KEI­TA SO­KEI­DEN TA­LUT­TA­JIA. Ja KUN SO­KEA TA­LUT­TAA TOIS­TA SO­KE­AA, MO­LEM­MAT PU­TOA­VAT KUOP­PAAN" (KR 1992, Matt. 15: 12–14).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kun valtionkirkon joh­to­hen­ki­löi­den hen­gel­li­nen so­ke­us on äs­kei­sen esi­mer­kin mu­kai­sel­la ta­sol­la, seu­ra­kun­ta­lais­ten­kaan tu­le­vai­suus EI voi ol­la ko­vin va­loi­sa hei­dän oh­ja­uk­ses­saan.

Miksi siis tukea jä­se­nyy­del­lä ja ve­ro­va­roil­la, noi­ta hen­gel­li­ses­ti so­kei­ta op­pai­ta ja hei­dän joh­ta­maan­sa mo­raa­li­ses­sa rap­pio­ti­las­sa ole­vaa us­kon­nol­lis­ta yh­tei­söä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mikäli vielä jos­tain syys­tä olet tuon an­ti­kris­tus­jär­jes­tön alai­suu­des­sa, pää­set sii­tä kä­te­väs­ti eroon klik­kaa­mal­la täs­sä teks­tin al­la ole­vaa "Er­ka­ne an­ti­kris­tuk­sis­ta" -ban­ne­ria.

"Tutustu Jumalaan" -ban­ne­ris­ta voit puo­les­taan tut­kia si­tä, mi­tä kaik­kea an­ti­kris­tuk­set ovat ol­leet val­miit te­ke­mään sen eteen, et­tet tu­li­si tun­te­maan omaa luo­jaa­si.