Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Jorma Marjokorpi

Kirkonmiehen syntymäpäivät

Emerituskirkkoher­ra, rovasti Jor­ma Mar­jo­kor­pi täyt­ti 70 vuot­ta, vaa­ti­mat­to­mas­ti il­man lah­jo­ja ja pu­hei­ta juh­li­en, kir­joit­ti Sa­von­lin­nan seu­ra­kun­nan joh­ta­va kap­pa­lai­nen Ka­ri Ros­si Itä-Sa­vo -leh­des­sä 19.1.2014, on­ni­tel­les­saan syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ria.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sellaista peliä kirkonmiesten parissa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jumala opettaa mei­tä suh­tau­tu­maan syn­ty­mä­päi­vi­en viet­toon ter­ve­hen­ki­sem­min, kuin tuo kir­kon­mies­ten esit­tä­mä mal­li.

Meidän käyt­tööm­me an­ta­mas­saan opas­kir­jas­sa, Py­häs­sä Raa­ma­tus­sa, hän poh­jus­taa kah­del­la kar­me­al­la esi­mer­kil­lä si­tä, kuin­ka kris­ti­tyn tu­lee suh­tau­tua syn­ty­mi­sen vuo­si­päi­vän juh­lal­li­suuk­siin.

Egyptiläisen fa­ra­on päi­vil­lä lei­pu­ri hir­tet­tiin ja roo­ma­lai­sen He­ro­dek­sen päi­vil­lä lei­kat­tiin erääl­tä mie­hel­tä pää ir­ti (1. Moos. 40: 20-22; Matt. 14: 6-10).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Syntymäpäiviään juhli­vat oli­vat siis pa­ka­na­kan­soi­hin kuu­lu­via – vie­lä­pä sel­lai­siin kan­soi­hin, jot­ka sor­ti­vat Ju­ma­lan kan­saa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Historian kirjat tietävätkin ker­toa, et­tä Ju­ma­lan kan­sa on vie­rok­su­nut syn­ty­mä­päi­vi­en viet­toa.

Is­rae­lin hei­mon ja sii­tä juon­tu­van juu­ta­lai­suu­den li­säk­si syn­ty­mä­päi­vi­en viet­to ei kuu­lu­nut myös­kään var­hais­kris­tit­ty­jen ta­poi­hin.

Kristillisyys hylkäsi nii­den vie­ton, pa­ka­nal­li­se­na ta­pa­na, vie­lä 300-lu­vul­le saak­ka.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Syntymäpäiväonnittelut, -lah­jat ja -kynt­ti­lät ovat pe­räi­sin tai­kuu­des­ta ja pa­ka­na­us­kon­nois­ta.

Niil­lä päi­vän­san­ka­ri suo­jel­tiin de­mo­neil­ta tu­le­van vuo­den ajak­si.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kappalainen Kari Rossin sanoihin viitaten, vaa­ti­mat­to­muus merk­ki­päi­vän vie­tos­sa saat­taa to­ki kuu­lua KIR­KON­MIE­HEL­LE.

Mutta koska: "jokainen kirjoi­tus, jo­ka on syn­ty­nyt Ju­ma­lan Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta, on myös HYÖ­DYL­LI­NEN ope­tuk­sek­si, nuh­teek­si, ojen­nuk­sek­si, KAS­VA­TUK­SEK­SI VAN­HURS­KAU­DES­SA" (2. Tim. 3: 16), var­hais­kris­tit­ty­jen an­ta­man mal­lin mu­kai­nen syn­ty­mä­päi­vä­juh­lal­li­suuk­sis­ta ko­ko­naan pi­dät­täy­ty­mi­nen so­pii puo­les­taan KRIS­TI­TYL­LE.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pappisluokan ole­mas­sa­olos­sa on sen­tään se hy­vä puo­li, et­tä sen toi­mes­ta ym­mär­tä­väi­sil­le kan­sa­lai­sil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus sel­ke­äs­ti näh­dä kir­kon har­ha­opit ja sen myö­tä saa­da hy­vät pe­rus­teet kir­kos­ta eroa­mi­sel­le.