Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Kirkonmäki

Teologian tohtori Mat­ti Wi­ri­lan­der kir­joit­ti (Län­si-Sa­vo 3.12.2014) kirk­ko­ja ra­ken­ne­tun ai­koi­naan ky­län kor­keim­mal­le koh­dal­le sik­si, et­tä tor­ni nä­kyi mah­dol­li­sim­man kau­as ja kirk­ko­ra­ken­nus en­sim­mäi­se­nä toi­vot­ti paik­ka­kun­nal­le saa­pu­van vie­raan ter­ve­tul­leek­si.

Se oli minulle uut­ta tie­toa.

Aiemmin luulin, et­tä kirk­ko­ra­ken­nuk­sen pai­kak­si kor­kea mä­ki va­lit­tiin psy­ko­lo­gi­sis­ta syis­tä.

Kirkonmäelle kiivetessä syn­ti­sen as­kel oli ras­kas, mut­ta syn­nin­pääs­tön jäl­keen ala­mä­keen kä­vel­les­sä pal­jon ke­vy­em­pi.

Syntilastin paino oli siis jää­nyt kirk­koon – to­sin ns. maan ve­to­voi­man joh­dos­ta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Historiasta tiedämme, et­tä kirk­ko­ra­ken­nuk­sen nä­ky­vyys toi pai­kal­li­sil­le asuk­kail­le MUI­TA­KIN SIU­NAUK­SIA, kuin vain ne joil­la teo­lo­gi­an toh­to­ri Mat­ti Wi­ri­lan­der maa­la­si ro­mant­tis­ta ku­vaa kir­kos­taan.

Kirkon kultaiset ku­po­lit oli­vat pom­mi­ko­nei­den tä­hys­tä­jil­le kym­me­ni­en ki­lo­met­ri­en pää­hän lois­ta­va maa­merk­ki, oh­ja­ten ja toi­vot­ta­en ne ter­ve­tul­leik­si vie­raal­le paik­ka­kun­nal­le.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jo tal­vi­so­dan pom­mi­tuk­sis­sa esi­mer­kik­si Mik­ke­lis­sä kuo­li 64 hen­ki­löä.

His­to­rii­kin mu­kaan ku­po­lit naa­mi­oi­tiin peit­tä­mäl­lä ne so­dan ai­ka­na.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

On ymmärrettävää, että ra­joi­te­tun pals­ta­ti­lan vuok­si teo­lo­gi­an toh­to­ri Mat­ti Wi­ri­lan­de­rin kir­joi­tus ei ol­lut täy­sin tä­tä ai­het­ta kat­ta­va.

Kir­kon muis­ta noi­na ai­koi­na kan­sal­le tuo­mis­ta siu­nauk­sis­ta voi lu­kea So­ta -si­vul­ta.