Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Maallistuminen

Viitaten sanoma­leh­ti Wall Street Jour­na­lin ar­tik­ke­liin, me­di­as­sa ker­rot­tiin, et­tä kirk­ko­ra­ken­nuk­sia ol­laan siir­tä­mäs­sä hyö­ty­käyt­töön. Sa­to­ja kirk­ko­ja Eu­roo­pas­sa on sul­jet­tu ja osas­ta niis­tä on teh­ty muun muas­sa myy­mä­löi­tä ja jo­pa kun­to­sa­li. Al­ku­pe­räi­ses­tä käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta luo­pu­mi­sen ker­ro­taan joh­tu­van maal­lis­tu­mi­ses­ta.

Riippumatta siitä mi­tä ku­kin yk­si­lö maal­lis­tu­mi­sel­la ym­mär­tää, me­di­an lau­sun­to voi­daan näh­dä osa­to­tuu­te­na jol­la me­dia omaa ym­mär­tä­mät­tö­myyt­tään ja tah­to­mat­taan su­mut­taa lu­ki­joi­ta – IKÄÄN KUIN KIR­KON JÄT­TÄ­MI­NEN OLI­SI LUO­PU­MIS­TA JU­MA­LAS­TA.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sen sijaan KIRKON JÄ­SEN­KA­TO on raa­ma­tul­li­sen pro­fe­ti­an to­teu­tu­mis­ta, jos­sa ky­sy­mys ei ole sii­tä, et­tä ih­mi­set luo­pu­vat Ju­ma­las­ta, vaan sii­tä, et­tä JU­MA­LA LUO­PUU KIR­KOS­TA.

Tästä syystä on ym­mär­ret­tä­vää, et­tä kir­kon jät­tä­vät myös ns. kon­ser­va­tii­vit.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kyseistä profetiaa tar­kas­tel­laan lä­hem­min Suu­ren Ba­by­lo­nin yh­tey­des­sä ja edel­leen siel­tä joh­ta­vis­sa lin­keis­sä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Joukkopako -ilmiön pro­fee­tal­li­ses­ta luon­tees­ta huo­li­mat­ta jot­kut lä­him­mäi­sem­me ovat gal­lu­peis­sa si­tä miel­tä, et­tä he ei­vät MIS­SÄÄN TI­LAN­TEES­SA eroa kir­kos­ta.

Onko se hyvä asia – ote­taan asi­as­ta sel­vää tu­tus­tu­mal­la kirk­ko­his­to­ri­aan.