Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Paavi

Helsingin piispa Irja Askola, paavi ja 10 aaria aarnimetsää

Median mukaan, Hel­sin­gin piis­pa Ir­ja As­ko­la luo­vut­ti 10 aaria suo­ma­lais­ta aarnimetsää paa­vil­le. Oli­ko lah­juk­sen an­toon jo­ku syy – ihan PE­RUS­TEL­TU syy?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vatikaanin 1. kir­kol­lis­ko­ko­us vuon­na 1870 an­toi ym­mär­tää, et­tä jos jo­ku sa­noo, et­tei Roo­man paa­vi ole Py­hän Pie­ta­rin SEU­RAA­JA kir­kon joh­ta­ja­na, hä­net ju­lis­tet­ta­koon har­ha­op­pi­sek­si.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vatikaani perustanee oman tul­kin­tan­sa sii­hen mi­tä Jee­sus sa­noi Pie­ta­ril­le: ”si­nä olet Pie­ta­ri, ja täl­le kal­li­ol­le mi­nä ra­ken­nan seu­ra­kun­ta­ni”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hetkeä ennen noi­ta kuu­lui­sia sa­no­ja Pie­ta­ri to­te­si Jee­suk­sel­le; ”SI­NÄ olet Kris­tus, elä­vän Ju­ma­lan Poi­ka”.

Syntyperäisenä isra­eli­lai­se­na Pie­ta­ri tun­si en­nus­tuk­set ”Siio­niin las­ket­ta­vas­ta PE­RUS­KI­VES­TÄ, huo­lel­la va­li­tus­ta ki­vi­paa­des­ta”.

Viitaten Jesajan tekstiin, Pie­ta­ri kut­sui ih­mi­siä ”elä­vän KI­VEN ty­kö, jo­ka Ju­ma­lan edes­sä on va­lit­tu, kal­lis” (1.Piet. 2:4-8).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Myös kirkkoisä Au­gus­ti­nuk­sel­le 400-lu­vul­la oli sel­vää, et­tä Jee­suk­sen tar­koit­ta­ma kal­lio oli JEE­SUS IT­SE ja Jee­suk­sen vies­ti Pie­ta­ril­le siis oli, et­tä ”SIL­LE en­nus­te­tul­le pe­rus­ki­vel­le, JOK­SI PIE­TA­RI TUN­NIS­TI JEE­SUK­SEN, Jee­sus ra­ken­tai­si seu­ra­kun­tan­sa”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Näkemys on so­pu­soin­nus­sa myö­hem­pien ta­paus­ten kans­sa jois­sa apos­to­lit kiis­te­li­vät sii­tä, ku­ka heis­tä on suu­rin.

Apostolit EIVÄT oli­si tuon asi­an suh­teen näh­neet tar­vet­ta spe­ku­loin­nil­le, JOS Jee­sus tuol­loin ai­em­min oli­si myön­tä­nyt jon­kin­lai­sen ERI­KOIS­ASE­MAN Pie­ta­ril­le.

Samoin näki myös apos­to­li Paa­va­li kir­joit­ta­es­saan, pro­feet­tain ja apos­to­li­en va­raan ra­ken­ne­tus­ta Ju­ma­lan per­hees­tä, ”kul­ma­ki­ve­nä IT­SE Kris­tus Jee­sus” (Ef. 2:19-20).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Joku saattaa myös muis­taa, et­tä lu­nas­tus­uh­rin Gol­ga­tal­la an­toi Jee­sus – EI Pie­ta­ri.

Kuinka siis Pietari oli­si aja­nut kris­til­li­syy­den kul­ma­ki­ven YLI.

Vain siksikö, et­tä hä­nen ni­men­sä sat­tui tar­koit­ta­maan kal­lio­ta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jos vaikka seu­ra­kun­ta OLI­SI pe­rus­tet­tu Pie­ta­rin va­raan, niin MI­HIN PE­RUS­TUI­SI Va­ti­kaa­nin nä­ke­mys, et­tä Pie­ta­rin ase­ma OLI­SI PE­RIY­TY­NYT JOL­LE­KIN TOI­SEL­LE ja nyt Roo­man paa­veil­le yk­si toi­sen­sa pe­rään.

Se EI perustu ai­na­kaan Raa­mat­tuun.

Pietari EI siis ol­lut mi­kään ”en­sim­mäi­nen paa­vi”.

Paavien harhaop­pi­suus on ihail­ta­van mo­ni­puo­lis­ta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Siksi voi vain ih­me­tel­lä kir­kon­mies­ten ja -nais­ten in­toa vie­rail­la Va­ti­kaa­nis­sa ja OSAL­LIS­TUA tuol­lai­seen HEN­KI­LÖ­KULT­TIIN.

Sa­moin taan­noi­sen kult­tuu­ri­mi­nis­te­rin pol­vis­tu­mis­ta paa­vin edes­sä.

Yliopistokoulutettujen henki­löi­den voi­si olet­taa ihan oma‐aloit­tei­ses­ti­kin pys­ty­vän te­ke­mään oi­ke­at joh­to­pää­tök­set paa­vin­is­tui­men tar­peel­li­suu­des­ta, mut­ta nä­kö­jään ei vaan on­nis­tu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lieneekö Helsingin piis­pa Ir­ja As­ko­la­kin met­sä­pals­ta-aneel­laan, omas­ta mie­les­tään, var­mis­ta­nut oi­kea­op­pi­suu­ten­sa?

Kertomansa mukaan hän sai ihan "paa­vil­li­sen mi­ta­lin". Sel­lai­ses­ta ar­von­an­nos­ta rip­pi­pas­to­ri­kin oli­si hy­vin otet­tu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Onkohan papisto vielä ai­em­min his­to­ri­an­sa ai­ka­na ky­en­nyt­kään te­ke­mään näin hel­pok­si näh­dä si­tä, mis­tä läh­tees­tä HEI­DÄN vir­voi­tuk­sen­sa pulp­pu­aa.

Paavali kertoi ”viimei­si­nä päi­vi­nä” ole­van ”pet­tu­rei­ta”, jois­sa on ”ju­ma­li­suu­den ul­ko­kuo­ri” ja jot­ka ”me­ne­vät yhä pi­tem­mäl­le pa­huu­des­sa, ek­syt­tä­en ja ek­sy­en” sa­mal­la it­se­kin (2.Tim. 3: 1, 4, 5, 13).

Lienevätkö he niitä jot­ka vaa­li­vat si­tä rik­ka­vil­jaa jos­ta Jee­sus ker­toi se­lit­tä­es­sään ver­taus­taan (Matt.13: 36-40).

Oli­si­ko piis­pal­la­kin jo­tain te­ke­mis­tä hei­dän kans­saan?