Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Rakkaus

Seksuaalisuus ja Raamattu

Mediassa aika-ajoin ark­ki­piis­pat jou­tu­vat vas­taa­maan toi­mit­ta­ji­en ky­sy­myk­siin ho­mo­sek­su­aa­li­en ase­mas­ta yh­teis­kun­nas­sa ja kir­kol­lis­ten ins­ti­tuu­ti­oi­den suh­teis­ta hei­hin. Kä­si­tyk­se­ni mu­kaan ho­mo­sek­su­aa­li­suus ei suin­kaan ole ai­noa sek­su­aa­li­suu­den il­me­ne­mis­muo­to luo­ma­kun­nas­sa. Mik­si siis ta­ker­tua yh­teen osa-alu­ee­seen, kun sek­su­aa­li­suus­tee­maa sen si­jaan voi kä­si­tel­lä ko­ko­nais­val­tai­ses­ti.

Seuraavassa annan toi­mit­ta­jil­le ai­hei­ta muu­ta­miin ky­sy­myk­siin, alus­tuk­si­neen, esi­tet­tä­väk­si ark­ki­piis­poil­le.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Median mukaan eräs ark­ki­piis­pa on jo an­ta­nut seu­raa­van lau­sun­non: ”Raa­mat­tu ei mis­sään tuo­mit­se RA­KAS­TA­VAA JA VAS­TUUL­LIS­TA ho­mo­suh­det­ta” – läh­de­tään liik­keel­le sii­tä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Käsitykseni mukaan Raa­mat­tu ei kä­sit­te­le erik­seen RA­KAS­TA­VAA JA VAS­TUUL­LIS­TA ho­mo­suh­det­ta ja toi­saal­ta RAK­KAU­DE­TON­TA JA VAS­TUU­TON­TA ho­mo­suh­det­ta.

Koska Raamattu ei mis­sään koh­das­sa ERIK­SEEN mai­nit­se ”ra­kas­ta­vaa ja vas­tuul­lis­ta” ho­mo­suh­det­ta, se ei sel­lais­ta ERIK­SEEN myös­kään ”tuo­mit­se”.

Arkkipiispan antamaksi väi­tet­ty lau­sun­to vai­kut­taa ai­van to­tuu­den mu­kai­sel­ta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tuo lausunto näyttää kui­ten­kin si­säl­tä­vän ”teo­lo­gis­ta pal­lot­te­lua”, jol­la voi­daan mie­lis­tel­lä ai­na sii­hen suun­taan, mi­hin mil­loin­kin on tar­ve – mi­tä ylei­nen mie­li­pi­de kul­loin­kin vaa­tii.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sen sijaan Raamatun kan­ta ho­mo­sek­su­aa­li­suu­teen YLEI­SES­TI, niin kuin eh­kä jo ar­va­sit­kin, löy­tyy Raa­ma­tus­ta.

Itsensä Kristuksen rek­ry­toi­ma apos­to­li Paa­va­li ker­too nä­ke­myk­sen­sä asi­as­ta kir­jees­sään roo­ma­lai­sil­le:

”Jumala on hyljän­nyt hei­dät hä­pe­äl­li­siin hi­moi­hin; sil­lä hei­dän nais­puo­len­sa ovat VAIH­TA­NEET LUON­NOL­LI­SEN YH­TEY­DEN LUON­NON­VAS­TAI­SEEN; sa­moin mies­puo­let­kin, luo­pu­en luon­nol­li­ses­ta yh­tey­des­tä nais­puo­len kans­sa, ovat kii­mois­saan syt­ty­neet toi­siin­sa ja har­joit­ta­neet, mies­puo­let mies­puol­ten kans­sa, riet­ta­ut­ta - - ja niin­kuin HEIL­LE EI KEL­VAN­NUT pi­tää kiin­ni Ju­ma­lan tun­te­mi­ses­ta, niin Ju­ma­la hyl­kä­si hei­dät hei­dän kel­vot­to­man mie­len­sä val­taan, TE­KE­MÄÄN SO­PI­MAT­TO­MIA” (Room. 1: 26-28).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Samaa teemaa Paavali si­vu­aa myös kir­jees­sä Ko­rin­tin seu­ra­kun­nal­le: ”EI­VÄT huo­rin­te­ki­jät - - ei avi­on­rik­ko­jat, ei he­ku­moit­si­jat eikä MIE­HI­MYK­SET - - SAA PE­RIÄ JU­MA­LAN VAL­TA­KUN­TAA” (1.Kor. 6: 9-10).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Uskon ymmärtäväni suo­men kie­len kie­li­op­pia ja lau­se­ra­ken­net­ta sii­nä mää­rin, et­tä kä­sit­tääk­se­ni oli­sin oi­ke­as­sa jos väit­täi­sin, et­tä ky­sei­sis­sä raa­ma­tun­koh­dis­sa ho­mo­sek­su­aa­li­suu­des­ta pu­hu­taan kiel­tei­seen sä­vyyn.

Lisäksi näen Raama­tus­sa ole­van kan­nes­ta kan­teen erää­nä joh­to­aja­tuk­se­na sen, et­tä kiel­tei­seen sä­vyyn kä­si­tel­tä­vät asi­at ovat ris­ti­rii­das­sa luo­jan nä­ke­mys­ten suh­teen ja si­ten hä­nen kan­nal­taan kat­sot­tu­na ”tuo­mit­ta­via”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kuinka sitten on hetero­sek­su­aa­li­en koh­dal­la – tu­lee­ko he­te­ro­sek­su­aa­li­ses­ta toi­min­nas­ta ai­na hy­väk­syt­tä­vää, jos sii­nä on mu­ka­na tuo­ta ”rak­kaut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta”.

Heteroseksuaalisuus vai­kut­taa ole­van so­pu­soin­nus­sa maa­pal­lon kan­soit­ta­mis­ta kos­ke­van luo­jan tar­koi­tuk­sen kans­sa (1.Moos. 1:28).

Raamattu mainitsee ih­mis­ten vä­li­sen he­te­ro­ak­tin en­sim­mäi­sen ker­ran (1.Moos. 4:1), kun Aa­ta­mi ja Ee­va OLI JO kar­ko­tet­tu pois Ee­de­nin pa­ra­tii­sis­ta (1.Moos. 3:23).

Vedenpaisumuksesta johtuneen väes­tö­ka­don jäl­keen, li­sään­ty­mi­seen kan­nus­tet­tiin myös Noo­aa ja hä­nen poi­ki­aan (1.Moos. 9:1).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vaikka ihmiskunnalla he­ti alus­ta al­ka­en oli vai­keuk­sia to­tel­la luo­jan oh­jei­ta, tä­mä ke­ho­tus sen­tään tai­si ol­la ihan mie­lei­nen, kos­ka mei­tä ih­mi­siä on nyt jo näin­kin mon­ta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kirjeessään Kristuksen yh­tey­des­sä ole­vi­en tes­sa­lo­ni­ka­lais­ten seu­ra­kun­nal­le, apos­to­li Paa­va­li muis­tut­ti hei­tä kart­ta­maan si­veet­tö­myyt­tä (1.Tess. 4: 3-8).

Kehoittaessaan haureuden vält­tä­mi­seen, Paa­va­li käyt­ti krei­kan kie­len sa­naa ”por-nei’a”, jo­ka tar­koit­taa SE­KÄ NAI­MI­SIS­SA ole­vi­en avio­lii­ton ul­ko­puo­li­sia sek­si­suh­tei­ta, et­tä MYÖS NAI­MAT­TO­MI­EN vä­lis­tä sek­siä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lisäksi (1.Kor. 7: 2-5) haureuden ylei­syy­den vuok­si Paa­va­lin nä­ke­mys oli, et­tä kul­la­kin mie­hel­lä tu­li ol­la oma vai­mon­sa ja kul­la­kin nai­sel­la oma mie­hen­sä.

Molempien aviopuolisoiden tu­li myös tar­jo­ta toi­sil­leen mah­dol­li­suus sek­su­aa­li­sen tar­peen luon­nol­li­seen tyy­dyt­tä­mi­seen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Haureuden merkitys luojan sil­mis­sä tu­lee var­sin sel­väk­si kir­jees­sä efe­so­lai­sil­le (Ef. 5:5). Apos­to­li Paa­va­lin mu­kaan hau­reel­li­sel­la EI ”OLE PE­RIN­TÖ­OSAA Kris­tuk­sen ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa”.

Paavalin sanoista EI löy­dy viit­tei­tä sii­hen suun­taan, et­tä ”rak­ka­us ja vas­tuul­li­suus” te­ki­si­vät tä­hän sään­töön poik­keuk­sen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Paavalilla ei kuiten­kaan ole ol­lut mah­dol­li­suut­ta opis­kel­la suo­ma­lai­sen yli­opis­ton ta­soi­ses­sa teo­lo­gi­ses­sa op­pi­lai­tok­ses­sa, jo­ten hä­nen tie­ton­sa saat­ta­vat hy­vin­kin poi­ke­ta ny­kyi­ses­tä kä­si­tyk­ses­tä.

Siksi haluaisinkin vie­lä var­mis­taa asi­an esit­tä­mäl­lä ark­ki­piis­poil­le seu­raa­van ky­sy­myk­sen: Jos tun­ti­sin vaik­ka­pa naa­pu­rin rou­vaa koh­taan niin läm­pöi­siä tun­tei­ta, et­tä ker­toi­sin hä­nel­le RA­KAS­TA­VA­NI hän­tä ja li­säk­si osoit­tai­sin VAS­TUUL­LI­SUU­TE­NI käyt­tä­mäl­lä kon­do­mia, an­tai­si­ko se mi­nul­le eri­va­pau­den yh­tyä hä­neen?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Raamattu ottaa kan­taa myös eläi­miin se­kaan­tu­mi­seen – Ju­ma­lan sil­mis­sä se on ”il­jet­tä­vyys” (3.Moos. 18:23).

Mutta entäpä sit­ten, jos si­ko­pai­men VAS­TUUL­LI­SES­TI huo­leh­tii pos­sun ai­neel­li­sis­ta tar­peis­ta, pit­kän hoi­to­suh­teen tu­lok­se­na tun­tee sii­hen RAK­KAU­DEL­LIS­TA kiin­ty­mys­tä ja na­su vas­taa rap­su­tuk­seen tyy­ty­väi­se­nä ”kröh, kröh, kruiik” – on­ko sil­loin hel­lä het­ki sal­lit­tua lä­tis­sä?