Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Twaarna

Twitter ja twaarna - pappi Teuvo V. Riikonen

Perinteisesti vuoden pi­meim­pään ai­kaan eräs yli­opis­to­ta­soi­sen päät­tö­tut­kin­non suo­rit­ta­nut am­mat­ti­kun­ta haus­kuut­taa mei­tä lu­ki­joi­ta, alen­ta­mal­la ku­nin­gas­ten Ku­nin­kaan, eli Jee­suk­sen, avut­to­mak­si vau­vak­si ja toi­saal­ta KO­ROT­TA­MAL­LA niin sa­no­tut IDÄN TIE­TÄ­JÄT, ylis­tä­mäl­lä hei­dän VII­SAUT­TAAN.

Esimerkiksi twitterissä (5.1.2014), Ra­dio Deis­tä, TV7:stä ja print­ti­me­di­as­ta tut­tu pap­pi, kir­jai­li­ja Teu­vo V. Rii­ko­nen twaar­na­si tie­tä­jis­tä ja suo­raan sei­mel­le joh­ta­nees­ta GPS:stä – täh­des­tä. Itä-Sa­vo leh­des­sä (6.1.2014) oli täs­tä jut­tu.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Valistuneet lukijathan tie­tä­vät, et­tä mo­net raa­ma­tun­kään­nök­set kor­vaa­vat al­ku­kie­len sa­nan 'ma­goi' ko­me­al­ta kals­kah­ta­val­la sa­nal­la ”tie­tä­jä”, vaik­ka 'ma­goi' tar­koit­taa­kin täh­dis­tä­en­nus­ta­jaa ja noi­taa, jois­ta Raa­mat­tu (5. Moos. 18: 10-14) va­roit­taa:

”KESKUUDESSANNE EI SAA OL­LA ke­tään - - en­tei­den tai en­nus­merk­ki­en se­lit­tä­jää, NOI­TAA - - TIE­TÄ­JÄÄ”.

Sellaisia olivat nuo itäis­ten mai­den mie­het. Jon­kun mie­les­tä ”vii­sai­ta” – LUO­JAM­ME MIE­LES­TÄ IL­JET­TÄ­VIÄ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pappi Teuvo V. Riikosen mai­nos­ta­ma ”GPS-yh­te­ys suo­raan sei­mel­le” oh­ja­si­kin nuo pa­ka­na-ast­ro­lo­git, Bet­le­he­min si­jaan, Je­ru­sa­le­miin.

Tuomalla tiedon juu­ta­lais­ten ku­nin­kaan syn­ty­mäs­tä, omia su­ku­lai­si­aan­kin tap­pa­neen val­lan­hi­moi­sen ku­nin­gas He­ro­dek­sen kor­viin, ”täh­ti” saat­toi Jee­sus-lap­sen va­ka­vaan kuo­le­man­vaa­raan.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mikäli tuo valoilmiö oli­si ol­lut Luo­jan aset­ta­ma, se oli­si osan­nut oh­ja­ta ha­lu­tut hen­ki­löt suo­raan Jee­suk­sen luo.

Jo aiemmin Luoja oli en­ke­lin­sä avul­la il­moit­ta­nut va­pah­ta­jan syn­ty­mäs­tä nöy­ril­le pai­me­nil­le.

Hänellä tuskin oli tar­vet­ta il­moit­taa sii­tä noil­le ast­ro­lo­geil­le, joi­den ta­vat hän it­se tuo­mit­see.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

”Seimen” kohtaamisen si­jaan tie­tä­jät ”me­ni­vät TA­LOON (Matt. 2: 11) ja nä­ki­vät lap­sen ja hä­nen äi­tin­sä Ma­ri­an”.

Aikaa syntymästä oli jo ku­lu­nut, kos­ka Jee­sus oli äi­tin­sä seu­ras­sa jo jos­sain ta­los­sa, eikä missään kar­ja­suo­jas­sa.

Jos Jeesus "tietäjien" vie­rai­lun ai­kaan oli­si ol­lut vas­ta­syn­ty­nyt, ku­nin­gas He­ro­dek­sen ei oli­si tar­vin­nut an­taa mää­räystä sur­ma­ta poi­ka­lap­sis­ta JO­PA kak­si­vuo­ti­ai­ta (Matt. 2:16).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Itä-Savo -lehden mu­kaan ”tär­kein­tä Rii­ko­sen mie­les­tä on, et­tä tie­to on oi­ke­aa ja olen­nais­ta. Sel­lais­ta, mi­tä Itä­maan tie­tä­jil­lä oli”.

Noita sanoja kukin meis­tä voi poh­dis­kel­la omas­sa mie­les­sään, vaik­ka­pa seu­raa­vi­en raa­ma­tun­koh­ti­en va­los­sa.

”Pitäkää varanne, ettei ku­kaan hou­kut­te­le tei­tä har­haan tyh­jil­lä ja pet­tä­vil­lä vii­sau­den opeil­la, jot­ka no­jau­tu­vat ih­mis­ten pe­rin­näi­siin kä­si­tyk­siin - - ei­vät­kä Kris­tuk­seen (Kol. 2: 8).

”Kun sokea taluttaa tois­ta so­ke­aa, mo­lem­mat pu­toa­vat kuop­paan" (Matt. 15: 14).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Itukan mukaan, twaarnan teh­tä­vä on kuu­lem­ma vai­kut­taa.

Ehkä se vaikutti ja ”ko­lah­ti” – eh­kä myös ko­sah­ti.

Twaarnan esimerkit ilmen­tä­vät si­tä teo­lo­gi­aa, eli ju­ma­luus­op­pia, jo­ta voi syn­nyt­tää ja yl­lä­pi­tää mak­sa­mal­la tun­nol­li­ses­ti kir­kol­lis­ve­roa.

Eipä ihme, et­tä kaik­ki yk­si­löt ei­vät tun­ne sen mak­sa­mi­seen tar­vet­ta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Edellä kuvattujen esi­merk­ki­en kal­tais­ta teo­lo­gi­aa lu­ki­es­saan on help­po ym­mär­tää si­tä, län­si­mai­seen si­vis­tyk­seen lä­he­tys­saar­naa­ji­en tu­tus­tut­ta­maa ”al­ku­asu­kas­pääl­lik­köä”, jo­ka ko­ti­ky­lään­sä pa­lat­tu­aan to­te­si hän­tä kyy­din­neis­tä lä­he­tys­saar­naa­jis­ta: ”He ovat tul­leet tuo­maan meil­le va­lon, jo­ta he it­se­kään ei­vät ole vie­lä löy­tä­neet”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rippipastori pitääkin täy­sin mah­dol­li­se­na si­tä, et­tä jos jo­ku tai­ta­mat­to­mam­pi oli­si vä­sän­nyt twaar­nan tuos­ta ai­hees­ta, hän oli­si saat­ta­nut jo­pa sor­tua omaan näp­pä­ryy­teen­sä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Onkohan papisto vielä ai­em­min his­to­ri­an­sa ai­ka­na ky­en­nyt­kään te­ke­mään näin hel­pok­si näh­dä si­tä, mis­tä läh­tees­tä HEI­DÄN vir­voi­tuk­sen­sa pulp­pu­aa.

Paavali kertoi ”vii­mei­si­nä päi­vi­nä” ole­van ”pet­tu­rei­ta”, jois­sa on ”ju­ma­li­suu­den ul­ko­kuo­ri” ja jot­ka ”me­ne­vät yhä pi­tem­mäl­le pa­huu­des­sa, ek­syt­tä­en ja ek­sy­en” sa­mal­la it­se­kin (2.Tim. 3: 1, 4, 5, 13).

Lienevätkö he niitä jot­ka vaa­li­vat si­tä rik­ka­vil­jaa jos­ta Jee­sus ker­toi se­lit­tä­es­sään ver­taus­taan (Matt.13: 36-40).

Oli­si­ko pa­pil­la­kin jo­tain te­ke­mis­tä hei­dän kans­saan?