Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Rippikoulun info

Rippipastorin tervehdys

Ra­kas lu­ki­ja. Rip­pi­pas­to­ri toi­vot­taa Si­nut oi­kein läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si rip­pi­kou­lu.in­fo -verk­ko­rip­pi­kou­luun.

Tä­mä on ren­to ta­pa tu­tus­tua sii­hen mi­tä kirk­ko ja kris­tin­op­pi meil­le tar­jo­aa. Verk­ko­rip­pi­kou­lun myö­tä avar­tu­va nä­ke­mys ja vah­vis­tu­va us­ko yh­des­sä, aut­ta­vat Si­nua te­ke­mään elä­mä­si tär­keim­män rat­kai­sun mah­dol­li­sim­man pian.

Rip­pi­kou­lu.in­fon tar­koi­tus on aut­taa kaik­kia kan­sa­lai­sia, hei­dän us­kon­nol­li­ses­ta ase­mas­taan riip­pu­mat­ta, ym­mär­tä­mään kir­kon ja pa­pis­ton yh­teis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys, tar­kas­tel­len si­tä ih­mis­kun­nan his­to­ri­an ja eten­kin Raa­ma­tun va­los­sa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Raa­ma­tun teks­teis­tä on ai­ko­jen saa­tos­sa jul­kais­tu suo­men­kie­lel­lä ai­na­kin seu­raa­van ni­mi­set kään­nök­set:

- Bib­lia, Se on Co­co Py­hä Ra­mat­tu Suo­me­xi (1642)

- Bib­lia (1776)

- Py­hä Raa­mat­tu (1933/1938)

- Uu­si kirk­ko­raa­mat­tu (1992)

- Uu­den maa­il­man kään­nös (1995)

- Raa­mat­tu 2005 (2005)

- Raa­mat­tu kan­sal­le (2012)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si­vus­ton teks­teis­sä on run­saas­ti lai­na­uk­sia Raa­ma­tus­ta. Pää­asi­al­li­ses­ti lai­naus­ten läh­teet ovat vuo­den 1933/1938 Py­hä Raa­mat­tu ja vuo­den 1992 Uu­si kirk­ko­raa­mat­tu.

Mi­kä­li omas­sa Raa­ma­tus­sa­si sa­nat tai nii­den jär­jes­tys on hie­man toi­nen, älä suot­ta säi­käh­dä si­tä, vaan mah­dol­li­suuk­si­en mu­kaan ver­taa teks­tiä vie­lä toi­seen kään­nök­seen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Si­vus­ton tar­koi­tus on val­mis­taa lu­ki­jaa verk­ko­rip­pi­kou­lun lop­pu­kon­fir­maa­tio­ta var­ten. Kaik­ki nä­mä teks­tit pal­ve­levat Si­nua tuon pää­mää­rän saa­vut­ta­mi­ses­sa. Suo­sit­te­len aluk­si tu­tus­tu­maan näi­hin teks­tei­hin.